Magyarszováti táncrend

Néptánc

A falu két részre tagolódik, Alsó- és Felsoszovát. A két falurész közötti társadalmi különbség magnyilvánult a női ingek díszítésében illetve a táncban is volt némi letérés. Nyelvjárását, viseletét tekintve az észak-mezoségi néprajzi tájegységbe sorolható, bár nyelvjárásában egy néhány elem a moldvai magyar csángók felé mutat (pl. kucsa, csúk, dzsermek, madzsar, éppend, stb.)

Zenéjét tekintve elmondhatjuk, hogy igen sok, a magyar népzene mélyebb rétegeibe sorolható dallamot őrizték meg napjainkig. Általános az igen gazdagon díszített dallamok előadása, ami az újabb stílushoz tartozó dallamokra is vonatkozik.
A táncaik felsorolásánál külön érdekesség, hogy hiányzik a csárdás elnevezés. A táncrend egy régies állapotot tükröz:
1. Legényes táncok: - ritka magyar - sűrű magyar
A szováti elnevezés szerint a kurázsi (románul: curaj) az itteni értelemben vetélkedést jelent.

2. Magyar vagy négyes: párosan, vagy négyes köröket alkotva járják.

3. Akasztós vagy lassú cigánytánc: régi lassú tánc, elnevezésének semmi köze nincs a cigányokhoz sem a mozgásban, sem a zenében. Ehhez a tánctípushoz tartozó dallamok egy része egy közösségen belül egy nemzetség nevéhez kapcsolódik, Szovát esetében a Csete nemzetséghez (Cseték tánca).

4. Szászka, szásztánc vagy cigánytánc: a tulajdonképpeni lassú csárdás, amelyet ügyesebb táncos legények két lánnyal is járnak.

5. Összerázás, szökés: a gyors csárdásnak a régiesebb, lassabb formája.

A táncszók helyi elnevezése: rikoltozás.

A magyarszováti zenekar összetétele megegyezik a \"szokásos\" erdélyi vonósbanda felállásával: prímás, kontrás, bőgős.

Hangszereik közül a hegedű azonos a közismerttel, a kontra a Mezőségen általánosan elterjedttel egyezik meg. Hegedűből és klasszikus brácsából alakítják ki, úgy, hogy a lábat egyenesre vágják, három húrt tesznek rá, ami által a húrok egy síkban helyezkednek el. Így egyszerre tudják megszólaltatni a húrokat, amelyek alkalmasak lesznek a hármashangzatok egyidejű megszólaltatására. A nagybőgő két-három húros, de általában csak egy húron játszanak.

Források

Kallós Zoltán